Lawrlwythiadau

Mae cyfarfod nesaf y Gymdeithas ar Ddydd Gwener, 28 Mehefin 2019 yng Nghonwy (Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Bodlondeb, Ffordd Bangor, Conwy, LL32 8DU).


Os nad oes meddalwedd ‘Adobe Reader’ gennych ar gyfer dogfennau PDF, mae ar gael AM DDIM yma.

Get Adobe Reader here for FREE

Croeso i CCYSAGauC

Mae Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog Addysg Grefyddol (CYSAGau) y cyfan o'r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru'n aelodau o Gymdeithas CYSAGau Cymru (CCYSAGauC). Pwrpas CCYSAGauC yw darparu fforwm ar gyfer cyfnewid arfer da, a chynrychioli amcanion, gwaith a barn ei haelod-GYSAG’au. Cyflawnir hyn drwy:

  • i aelod-GYSAGau anfon cynrychiolwyr i gyfarfodydd tymhorol CCYSAGauC
  • trefnu mentrau a phrosiectau cenedlaethol perthnasol ym meysydd addysg grefyddol ac addoli ar y cyd
  • llefaru ar ran holl GYSAGau Cymru drwy ymgysylltu chyrff ac asiantaethau perthnasol, gan gynnwys Llywodraeth Cynulliad Cymru
  • cyfosod dogfennau CYSAG allweddol perthnasol
  • cynnal cydberthynas weithredol chyrff cydradd yn Lloegr

Ar y safle hwn, gall CYSAGau a'r gymuned ehangach gael at wybodaeth am gyhoeddiadau, prosiectau a digwyddiadau, ac eitemau newyddion CCYSAGauC, a dolenni defnyddiol, yn ogystal dogfennau ar gyfer cyfarfodydd y Gymdeithas.