Dolenni

NODWCH: Nid yw CCYSAGauC yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.                      

 • AREIAC - Mae'r Gymdeithas Arolygwyr, Cynghorwyr ac Ymgynghorwyr Addysg Grefyddol yn darparu cyngor, her, arweiniad, hyfforddiant a chymorth i addysg grefyddol aml-ffydd mewn ysgolion a cholegau.
   
 • AULRE - Mae'r Gymdeithas Darlithwyr Prifysgol mewn Crefydd ac Addysg yn cynorthwyo'r gymuned academyddion yn y Deyrnas Unedig i ymchwilio ac addysgu ar y rhyngwyneb rhwng crefydd ac addysg.
   
 • Dathlu AG - Y wefan swyddogol sydd wedi ei chreu gan Gyngor AG Cymru a Lloegr ar gyfer y Dathliad Cenedlaethol o AG sy'n cael ei gynnal drwy gydol mis Mawrth 2011.
   
 • EFTRE - Mae’r Fforwm Ewropeaidd ar gyfer Athrawon Addysg Grefyddol yn cynorthwyo athrawon addysg grefyddol, a'r gwaith o addysgu addysg grefyddol, mewn cyd-destun holl-Ewropeaidd.
   
 • Estyn - Estyn yw swyddfa Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.
   
 • ICCS - Mae’r Comisiwn Rhyng-Ewropeaidd ar yr Eglwys a’r Ysgol yn weithredol ym maes eglwysi ac ysgolion ac mae’n rhoi sylw i bynciau megis addysg grefyddol, dysgu rhyngddiwylliannol ac aml-grefydd, dysgu eciwmenaidd, addysg yn Ewrop a safle crefydd ym mholisi addysg Ewrop.                         
 •  
 • Rhwydwaith Rhyng-ffydd y DU - Mae Rhwydwaith Rhyng-ffydd y DU yn hybu cydberthynas dda rhwng pobl o wahanol ffydd yn y Deyrnas Unedig.
   
 • NASACRE - Cymdeithas Genedlaethol CYSAG'au Lloegr.
   
 • Hwb - Platfform Dysgu Cymru Gyfan sy’n cefnogi gweithredu cenedlaethol i annog, helpu a pharatoi athrawon i rannu ymarfer digidol a datblygu casgliad cenedlaethol ar gyfer creu, storio a rhannu adnoddau digidol.
   
 • Cyngor AG Cymru a Lloegr - Cafodd Cyngor Addysg Grefyddol Cymru a Lloegr ei sefydlu ym 1973 i gynrychioli buddiannau cyfunol amrywiaeth eang o gymdeithasau proffesiynol a chymunedau ffydd yn y gwaith o ddyfnhau a chryfhau darpariaeth ar gyfer addysg grefyddol. 
 • Newyddion Addysg Grefyddol - Gwefan a ddarperir gan Brifysgolion y Drindod Dewi Sant a Bangor sy’n cynnwys eitemau newyddion o bob cwr o Gymru sy’n berthnasol i addysg grefyddol.

 • Marc Ansawdd AG - Mae Marc Ansawdd Addysg Grefyddol  wedi cael ei ddatblygu i ddathlu addysg REMQ Wales
 • grefyddol o ansawdd uchel, yn darparu fframwaith i ysgolion cymuned, ysgolion ffydd ac academÔau
 • i gofnodi arfer da a yn annog datblygu a dathlu ymrwymiad ar draws yr ysgol at addysgu a dysgu 
 • rhagorol mewn addysg grefyddol 
 • REsilience - Mae'r rhaglen REsilience yn codi hyder athrawon ysgolion uwchradd athrawon o ran trin materion cynhennus mewn addysg grefyddol.
   
 • Shap - Mae Gweithgor Shap ar Addysg am Grefyddau’n cynorthwyo datblygiad addysgu am grefyddau'r byd mewn ysgolion a sefydliadau addysgol eraill.
   
 • Canolfan y Santes Fair  - Mae Canolfan y Santes Fair yn darparu adnoddau, cyrsiau Űl-raddedig ac israddedig (mewn cydweithrediad ‚ Phrifysgol Glyndŵr) ac ymchwil mewn crefydd ac addysg.
   
 • Llywodraeth Cymru  - Mae'r ddolen hon yn eich tywys i adran Addysg a Sgiliau gwefan Llywodraeth Cynulliad Cymru, sy'n darparu gwybodaeth am y cwricwlwm ysgolion yng Nghymru ac am ddeunyddiau cyfarwyddyd a gynhyrchir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ac y gellir eu lawrlwytho.
   
 • CBAC Mae Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru'n darparu arholiadau, asesu, datblygiad proffesiynol, ac adnoddau addysgol. Mae’n darparu arholiadau ledled Lloegr yn ogystal ‚ Chymru.