Cyhoeddiadau 

Mae'r adran hon yn darparu mynediad i'r cyhoeddiadau canlynol sy'n berthnasol i addysg grefyddol yng Nghymru:                                                         


Newydd 2019-2020

Collective Worship COVID -19 Guidance 2020Cyngor i Ysgolion Cymru ar Addoli ar y cyd yn ystod y Pandemig COVID-19 (CCYSAGauC, Mai 2020)
Mae'r adnodd yn cynnwys cyngor ar: addoli ar y cyd yn y hinsawdd bresennol; sut i hwyluso gweithredoedd addoli ar y cyd ar gyfer dysgu o bell; ac awgrymiadau am adnoddau. Lawrlwythwch y cyngor yma.


Rheoli’r Hawl i Dynnu Disgyblion yn l o Addysg Grefyddol (CCYSAGauC)

Mae dogfen ganllaw Rheoli’r Hawl i Dynnu Disgyblion yn l o Addysg Grefyddol wedi cael ei chyhoeddi’nManaging the Right of Withdrawal from Religious Education
ddwyieithog gan Gymdeithas CYSAGauCymru ac mae ar gael ar ffurf copi caled. Mae copi print ar gael
i bob ysgol yng Nghymru. Mae copau ar gael hefyd i aelodau CYSAG ac i bob Cyfarwyddwr Addysg Esgobaethol yng Nghymru.
 
Mae’r ddogfen o dan hawlfraint ac ar werth ac felly nid oes copi PDF ar gael i’w lawrlwytho na’i ddosbarthu. Mae Gill Vaisey yn rheoli gwerthiant y ddogfen ar ran CCYSGauC ac mae ar gael drwy’r
Llyfrau yn adran y Wasg ar y 
wefan neu gan Amazon am 8.99.

Mae'r adnoddau eraill yn cynnwys:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw un o'r deunydd hwn, cysylltwch ni.