Prosiectau

Ategu Blaenoriaethau Cenedlaethol yng Nghymru drwy Addysg Grefyddol

Cymdeithas CYSAGau Cymru: Cynhadledd Genedlaethol

Dydd Iau, Hydref 10fed 2013

Ar 10 Hydref 2013, cynhaliodd Cymdeithas CYSAGau Cymru gynhadledd genedlaethol, a oedd yn rhoi sylw i’r blaenoriaethau cenedlaethol sy’n effeithio ar Addysg Grefyddol yng Nghymru. Mynychodd dros 114 o gynrychiolwyr o bob cwr o Gymru y gynhadledd a’r digwyddiad hyfforddi yn Nhy Dysgu, Nantgarw, gyda’r cynrychiolwyr yn dod o ysgolion cynradd ac uwchradd, Llywodraeth Leol a chymunedau crefyddol. 

Cyflwynodd a thrafododd Mark Campion (Prif Arolygydd Addysg Grefyddol, Estyn) y prif ganfyddiadau o Adolygiad Thematig Estyn o Addysg Grefyddol. Bu Richard Roberts (CfBT) yn siarad am weithredu a chefnogi’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd yng Nghymru.

 Yn dilyn y prif siaradwyr, cynigiwyd amrywiaeth o weithdai a oedd yn archwilio cyfleoedd i ddatblygu Llythrennedd a Rhifedd mewn Addysg Grefyddol ac yn helpu CYSAGau yn eu cyfrifoldeb statudol i gefnogi a monitro Addysg Grefyddol mewn ysgolion. Bu’r gweithdai’n ymdrin ‚’r canlynol;

        ∑        Prosiect Trosiannol CA2/CA3 (Phil Lord)

        ∑    Defnyddio adnoddau CAFOD i ategu Llythrennedd a Rhifedd a Dinasyddiaeth Fyd-eang (Susan Kambalu)

        ∑    Llythrennedd drwy AG: astudiaethau achos CA2 a 3 (Libby Jones)

        ∑    Datblygu’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd drwy AG yn yr ysgol gynradd (Mary Parry)

        ∑    Datblygu’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd drwy AG yn CA3 (Mary Parry)

        ∑    Pererindod Drefol: ciwbiau storÔau (Mary Stallard)

        ∑    Rhifedd CA3: Ystadegau, graffiau a holiaduron (Phil Lord)

        ∑    Sut y gall CYSAGau fonitro safonau (Bethan James)

            Llythrennedd yn y Cyfnod Sylfaen: Nid Dim Ond Unrhyw Hen Stori! (Gill Vaisey)

 
Ar hyn o bryd, mae’r adnoddau canlynol o’r Gynhadledd ar gael.

I’w Lawrlwytho:

Gwybodaeth am y Gynhadledd
        ∑    Rhaglen
        ∑    Gweithdai
        ∑    Lluniau 1  (31.8mb)
        ∑    Lluniau 2  (41.4mb)

Adroddiad y Gynhadledd
        ∑    Cyflwyniad PowerPoint
        ∑    Adroddiad Ysgrifenedig

Adnoddau’r Gynhadledd
        ∑    Adolygiad Thematig Estyn ar gyfer Addysg Grefyddol (Mark Campion, Estyn) 
         
               Dogfen Adolygiad Thematig Estyn
               Cyflwyniad PowerPoint 
 

        ∑    Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd (Richard Roberts)

              Cyflwyniad PowerPoint


        ∑    Sut y gall CYSAGau fonitro safonau? (Bethan James)

             Sut y gall CYSAGau fonitro safonau?
             proforma CYSAG

Cyhoeddiadau Llywodraeth Cymru i gefnogi Addysg Grefyddol