ENG

Croeso i

CCYSAGauC

Mae Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog Addysg Grefyddol (CYSAGau) y cyfan o’r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru’n aelodau o Gymdeithas CYSAGau Cymru (CCYSAGauC). Pwrpas CCYSAGauC yw darparu fforwm ar gyfer cyfnewid arfer da, a chynrychioli amcanion, gwaith a barn ei haelod-GYSAGau.

Prosiectau & Digwyddiadau

Mae gan CCYSAGauC ran mewn llawer o brosiectau sy’n cynorthwyo ac yn hybu addysg grefyddol ac addoli ar y cyd yng Nghymru. 

Cyfarfodydd

Mae CCYSAGauC yn cynnal cyfarfodydd bob tymor; mae gan bob CYSAG yr hawl i anfon hyd at bedwar cynrychiolydd.

Cyhoeddiadau

Mae’r adran hon yn darparu mynediad i’r cyhoeddiadau canlynol sy’n berthnasol i addysg grefyddol yng Nghymru.

Newyddion

Mae’r adran hon yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf sy’n berthnasol i addysg grefyddol yng Nghymru.

Dolenni Defnyddiol

Mae’r adran hon yn darparu dolenni defnyddiol i wefannau a sefydliadau perthnasol sy’n cefnogi addysg grefyddol yng Nghymru.

Ein pwrpas

Pwrpas CCYSAGauC yw darparu fforwm ar gyfer cyfnewid arfer da, a chynrychioli amcanion, gwaith a barn ei haelod-GYSAGau. Cyflawnir hyn drwy:

 • i aelod-GYSAGau anfon cynrychiolwyr i gyfarfodydd tymhorol CCYSAGauC
 • trefnu mentrau a phrosiectau cenedlaethol perthnasol ym meysydd addysg grefyddol ac addoli ar y cyd
 • llefaru ar ran holl GYSAGau Cymru drwy ymgysylltu â chyrff ac asiantaethau perthnasol, gan gynnwys Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • cyfosod dogfennau CYSAG allweddol perthnasol
 • cynnal cydberthynas weithredol â chyrff cydradd yn Lloegr

Ar y safle hwn, gall CYSAGau a’r gymuned ehangach gael at wybodaeth am gyhoeddiadau, prosiectau a digwyddiadau, ac eitemau newyddion CCYSAGauC, a dolenni defnyddiol, yn ogystal â dogfennau ar gyfer cyfarfodydd y Gymdeithas.

Ein Pobl

Yn ganolog i waith CCYSAGauC y mae prif gyfarfodydd tymhorol y Gymdeithas, sy’n cael eu mynychu gan gynrychiolwyr y 22 CYSAG yng Nghymru. Mae’r cyfarfodydd yn darparu fforwm effeithiol ar gyfer cyflwyno, trafod, ac ymateb i faterion sy’n berthnasol i addysg grefyddol ac addoli ar y cyd yng Nghymru. Mae gwaith y Gymdeithas yn cael ei gynorthwyo a’i alluogi, hefyd, gan Bwyllgor Gwaith sy’n cyfarfod deirgwaith y flwyddyn, fel rheol cyn prif gyfarfodydd y Gymdeithas.

Ar hyn o bryd mae Pwyllgor Gwaith CCYSAGauC yn cynnwys:

 • Rachel Samuel (Cadeirydd, Castell-nedd)
 • Tania ap Sion (Is-Gadeirydd, Wrecsam)
 • Edward Evans (Cyn-Gadeirydd diweddaraf, Pen-y-bont ar Ogwr)
 • Alice Parry (Ysgrifennydd, Pen-y-bont ar Ogwr)
 • Libby Jones (Ysgrifennydd Cynorthwyol a Chadeirydd NAPfRE, Wrecsam)
 • Paula Webber (Cyn-Ysgrifennydd diweddaraf)
 • John Mitson (Trysorydd, CYSAG Powys)
 • Matthew Maidment (Rhondda Cynon Taf)
 • Suzanne Gooding (Sir Fynwy)
 • Marged Williams and Lucy Grant (Bro Morgannwg)
 • John Meredith (Powys)
 • Phil Lord (Sir Ddinbych)
 • Kathy Riddick (Blaenau Gwent)

Cynrychiolwyr CCYSAGauC ar bwyllgorau eraill:

 • EFTRE (Fforwm Ewropeaidd Athrawon AG): Gill Vaisey
 • Rhwydwaith Rhyng-Ffydd y DU: Libby Jones
 • Cyngor AG: Gill Vaisey, Paula Webber, Tania ap Sion 

This website uses cookies to ensure you get the best experience whilst on our website.