Cynhadledd Ôl-16

Gan weithio’n agos gydag APADGOS, trefnodd CCYSAGauC y gynhadledd ôl-16, Ysbrydoli Addysg Grefyddol: ennyn diddordeb oedolion ifanc yn y 21ain ganrif, a gynhaliwyd mewn mannau cyfarfod yng Ngogledd Cymru a De Cymru ar 4 Hydref, 2008.

Nod y Gynhadledd oedd:

 • codi proffil AG mewn addysg ôl-16
 • canfod a hybu buddion clir AG dda a symbylol ar y lefel hon
 • cynnig adnoddau, syniadau ac arweiniad i ysgolion a cholegau er mwyn eu galluogi i adolygu eu darpariaeth ac ail-egnioli eu penderfyniad i ddarparu AG o safon

Gafwyd cyflwyniadau gan:

 • Jane Hutt AC, y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 • Lat Blaylock o ‘Dare2Engage’, ar yr adnodd Ymdrin â’r Ysbrydol
 • Pam Kelly, Ditectif Brif Arolygydd Heddlu Dyfed-Powys, ar werth ymarferol AG ym myd gwaith, gyda golwg arbennig ar yr heddlu
 •  Emyr Williams ac Alice Pyke, myfyrwyr graddedig mewn Astudiaethau Crefyddol, ar eu profiadau cadarnhaol o AG, a’i pherthnasedd yng ngolau ymchwil ‘Y Ddraig Ffynci’
 • Yr Athro Ian Russell, Athro Iechyd Cyhoeddus ym Mhrifysgol Bangor, ar berthnasedd AG i iechyd cyhoeddus, ac i hyfforddiant ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd.

Cymerodd y cynrychiolwyr ran hefyd mewn gweithdai a oedd yn dangos sut i ddarparu AG dda drwy adnoddau penodol a gafodd eu hyrwyddo yn y Gynhadledd, gan gynnwys:

 • Arweiniad APADGOS 14 – 19: AG
 • Ymdrin â’r Ysbrydol
 • e-glipiau gan y BBC

Cyflwynwyd pecynnau adnoddau am ddim i bawb a fu’n bresennol yn y Gynhadledd. Hefyd, cafodd adnoddau eu postio i ysgolion nad oeddynt wedi gallu anfon cynrychiolydd. Mae fersiwn Cymraeg o’r adnodd Ymdrin â’r Ysbrydol, y gellir ei lawrlwytho’n ddi-dâl, wedi ei ddarparu yn y ‘blwch lawrlwythiadau’.

DALIER SYLW mewn perthynas â’r adnodd lawrlwytho Ymdrin â’r Ysbrydol:

Mae ‘Dare to Engage’ yn fenter sy’n hybu AG a dysgu ysbrydol mewn ysgolion 16–19 a cholegau drwy gyfrwng cynadleddau diwrnod ac amryw o ddulliau eraill. Am ragor o fanylion, gweler www.dare2engage.org

Mae’r ffolder Ymdrin â’r Ysbrydol yn cael ei chyhoeddi gan ‘RE Today’, ac mae hawlfraint arni. Defnyddiwyd trwy ganiatâd, 2010. I brynu Spiritual Engagement (sef, copi Saesneg)Am ddim: Fersiwn Cymraeg Ymdrin â’r Ysbrydol

Mae CCYSAGauC yn ddiolchgar am y cymorth a roddwyd gan MAGC ac elusennau tuag at gyfieithu Ymdrin â’r Ysbrydol  i’r Gymraeg.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y deunyddiau plîs, cysylltwch â ni.

This website uses cookies to ensure you get the best experience whilst on our website.