ENG

Ategu Blaenoriaethau Cenedlaethol Yng Nghymru Drwy Addysg Grefyddol

Ar 10 Hydref 2013, cynhaliodd Cymdeithas CYSAGau Cymru gynhadledd genedlaethol, a oedd yn rhoi sylw i’r blaenoriaethau cenedlaethol sy’n effeithio ar Addysg Grefyddol yng Nghymru. Mynychodd dros 114 o gynrychiolwyr o bob cwr o Gymru y gynhadledd a’r digwyddiad hyfforddi yn Nhy Dysgu, Nantgarw, gyda’r cynrychiolwyr yn dod o ysgolion cynradd ac uwchradd, Llywodraeth Leol a chymunedau crefyddol.

Cyflwynodd a thrafododd Mark Campion (Prif Arolygydd Addysg Grefyddol, Estyn) y prif ganfyddiadau o Adolygiad Thematig Estyn o Addysg Grefyddol. Bu Richard Roberts (CfBT) yn siarad am weithredu a chefnogi’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd yng Nghymru.

Yn dilyn y prif siaradwyr, cynigiwyd amrywiaeth o weithdai a oedd yn archwilio cyfleoedd i ddatblygu Llythrennedd a Rhifedd mewn Addysg Grefyddol ac yn helpu CYSAGau yn eu cyfrifoldeb statudol i gefnogi a monitro Addysg Grefyddol mewn ysgolion. Bu’r gweithdai’n ymdrin â’r canlynol:

  • Prosiect Trosiannol CA2/CA3 (Phil Lord)
  • Defnyddio adnoddau CAFOD i ategu Llythrennedd a Rhifedd a Dinasyddiaeth Fyd-eang (Susan Kambalu)
  • Llythrennedd drwy AG: astudiaethau achos CA2 a 3 (Libby Jones)
  • Datblygu’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd drwy AG yn yr ysgol gynradd (Mary Parry)
  • Datblygu’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd drwy AG yn CA3 (Mary Parry)
  • Pererindod Drefol: ciwbiau storïau (Mary Stallard)
  • Rhifedd CA3: Ystadegau, graffiau a holiaduron (Phil Lord)
  • Sut y gall CYSAGau fonitro safonau (Bethan James)
  • Llythrennedd yn y Cyfnod Sylfaen: Nid Dim Ond Unrhyw Hen Stori! (Gill Vaisey)

Ar hyn o bryd, mae’r adnoddau canlynol o’r Gynhadledd ar gael.

I’w Lawrlwytho:

Gwybodaeth am y Gynhadledd

Rhaglen
Gweithdai
Lluniau 1 
Lluniau 2

Adnoddau’r Gynhadledd
Adolygiad Thematig Estyn ar gyfer Addysg Grefyddol (Mark Campion, Estyn) 

Dogfen Adolygiad Thematig Estyn
Cyflwyniad PowerPoint

Sut y gall CYSAGau fonitro safonau? (Bethan James)

Sut y gall CYSAGau fonitro safonau?
Proforma CYSAG

This website uses cookies to ensure you get the best experience whilst on our website.