ENG

Arolygon: CYSAGau a'r Gymuned Leol

Mae CCYSAGauC wedi cynnal arolwg ynglŷn â ChYSAGau a’r Gymuned Leol, sy’n cynnwys y cyfan o’r 22 CYSAG yng Nghymru.  Gallwch lawrlwytho’r holiadur oddi yma.

Nod yr arolwg yw galluogi CCYSAGauC i fapio’r cydberthnasau rhwng CYSAGau a’u cymunedau lleol drwy gyfosod a rhannu gwybodaeth, profiadau, ac ymarferiad mewn perthynas â phedwar maes penodol:

  • Cynrychiolaeth CYSAGau ar Bwyllgorau A (enwadau Cristnogol a chrefyddau eraill a’u henwadau)
  • Cynrychiolwyr cyfetholedig CYSAGau
  • Perthynas CYSAGau ag enwadau Cristnogol a chrefyddau eraill a’u henwadau
  • a chysylltiadau CYSAGau â mudiadau rhyng-ffydd lleol a mentrau rhyng-ffydd lleol eraill.

Yr adroddiad llawn yn manylu ar ganlyniadau’r arolwg.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y deunyddiau plîs, cysylltwch â

This website uses cookies to ensure you get the best experience whilst on our website.