ENG

Dolenni Defnyddiol

Gall y dolenni isod fod o ddiddordeb i aelodau CCYSAGauC.

NODWCH: Nid yw CCYSAGauC yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

AREIACMae’r Gymdeithas Arolygwyr, Cynghorwyr ac Ymgynghorwyr Addysg Grefyddol yn darparu cyngor, her, arweiniad, hyfforddiant a chymorth i addysg grefyddol aml-ffydd mewn ysgolion a cholegau.

AULREMae’r Gymdeithas Darlithwyr Prifysgol mewn Crefydd ac Addysg yn cynorthwyo’r gymuned academyddion yn y Deyrnas Unedig i ymchwilio ac addysgu ar y rhyngwyneb rhwng crefydd ac addysg.

EFTRE – Mae’r Fforwm Ewropeaidd ar gyfer Athrawon Addysg Grefyddol yn cynorthwyo athrawon addysg grefyddol, a’r gwaith o addysgu addysg grefyddol, mewn cyd-destun holl-Ewropeaidd.

EstynEstyn yw swyddfa Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.

ICCSMae’r Comisiwn Rhyng-Ewropeaidd ar yr Eglwys a’r Ysgol yn weithredol ym maes eglwysi ac ysgolion ac mae’n rhoi sylw i bynciau megis addysg grefyddol, dysgu rhyngddiwylliannol ac aml-grefydd, dysgu eciwmenaidd, addysg yn Ewrop a safle crefydd ym mholisi addysg Ewrop.   

 

Rhwydwaith Rhyng-ffydd y DU Mae Rhwydwaith Rhyng-ffydd y DU yn hybu cydberthynas dda rhwng pobl o wahanol ffydd yn y Deyrnas Unedig.

NASACRECymdeithas Genedlaethol CYSAGau Lloegr.

Hwb – Platfform Dysgu Cymru Gyfan sy’n cefnogi gweithredu cenedlaethol i annog, helpu a pharatoi athrawon i rannu ymarfer digidol a datblygu casgliad cenedlaethol ar gyfer creu, storio a rhannu adnoddau digidol.

Cyngor AG Cymru a Lloegr – Cafodd Cyngor Addysg Grefyddol Cymru a Lloegr ei sefydlu ym 1973 i gynrychioli buddiannau cyfunol amrywiaeth eang o gymdeithasau proffesiynol a chymunedau ffydd yn y gwaith o ddyfnhau a chryfhau darpariaeth ar gyfer addysg grefyddol. 

Marc Ansawdd AGMae Marc Ansawdd Addysg Grefyddol  wedi cael ei ddatblygu i ddathlu addysg grefyddol o ansawdd uchel, yn darparu fframwaith i ysgolion cymuned, ysgolion ffydd ac academïau i gofnodi arfer da a yn annog datblygu a dathlu ymrwymiad ar draws yr ysgol at addysgu a dysgu rhagorol mewn addysg grefyddol.

 

REsilienceMae’r rhaglen REsilience yn codi hyder athrawon ysgolion uwchradd athrawon o ran trin materion cynhennus mewn addysg grefyddol.

Shap – Mae Gweithgor Shap ar Addysg am Grefyddau’n cynorthwyo datblygiad addysgu am grefyddau’r byd mewn ysgolion a sefydliadau addysgol eraill.

Canolfan San Silyn – Mae gwefan Canolfan San Silyn, Wrecsam yn darparu cymorth arbenigol yn CGM pwnc am ddim, sy’n cynnwys adnoddau ac chanllawiau, deunyddiau dysgu proffesiynol, prosiectau ymchwil a chyhoeddiadau, a diweddariadau sy’n berthnasol i’r pwnc.

Canolfan y Santes Fair – Mae Canolfan y Santes Fair, Cymru yn datblygu ac yn hyrwyddo ymchwil sy’n berthnasol i ymarfer mewn ysgolion a chymunedau trwy adnoddau cwricwlwm a seminarau a symposia am ddim.

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience whilst on our website.